Chcem zmeniť správcu PDF Vytlačiť E-mail

 

Mali by sme … Chceme… Musíme…  vymeniť správcu !

 

Tieto vety sme určite každý jeden z nás či už počul, alebo vyslovil.

Existuje nespočetné množstvo dôvodov, ktoré nás vyprovokuje k vysloveniu tejto vety, ale treba si uvedomiť ich príčinu, kto ju spôsobuje.

 

1. Je to správca ?

… pretože funguje ako továreň, ktorej hlavným produktom sú len sľuby

2. Vlastníci bytov ?

… pretože väčšina z nich sa stará len o dianie za vlastnými dverami v byte

3. tzv. vlastník-provokatér ?

... jednotlivec/ menšina, ktorá vyhľadáva len situácie vedúce k sporom

4. ostatné dôvody

… správca sa drží zastaralých spôsobov

… sídlo správcu je veľmi vzdialené od bytového domu

… stále viac a viac pribúda v dome neplatičov

… financie

… náš dom sa pomaly rozpadáva atď.

 

Urobme si krátky dotazník:

 

Do stĺpca “Odpoveď “ uvediete :  1 = áno      0 = nie    

 

Č.

otázka

Odpoveď = číslo

1

Sme bytový dom, ktorý má minimálne 10 bytových jednotiek

 

2

Koná správca v zmysle zákona 183/93 Z.z. a Zmluvy o výkone správy

 

3

Je náš správca nadčasový (viď. Pojem Dobrý správca )

 

4

Ročné vyúčtovanie je prehľadné a zrozumiteľné

 

5

Dovolám sa k správcovi aspoň na 3-tie zvonenie

 

6

Dostanem na svoj dotaz od správcu uspokojivú odpoveď

 

7

Má náš správca zriadenú internetovú stránku

 

8

Má náš dom aspoň 1 spoľahlivého zástupcu vlastníkov

 

9

Sú naše spoločné priestory udržiavané v čistom stave

 

10

Je naše bezprostredné okolie čisté (kontajnery, trávniky, chodníky)

 

11

Odstraňujú sa nahlásené poruchy bez zbytočných prieťahov

 

12

Máme v dome informačnú tabuľu resp. nástenku s aktuálnymi informáciami

 

13

Zúčastňujem sa pravidelne na schôdzach domu

 

14

Som vlastník, ktorý platí na účet domu pravidelne a načas

 

15

Vymenil náš dom už aspoň 1 správcu

 

                                                                                             Súčet                      …………

Výsledok:

 

11 – 15  bodov     Gratulujeme Vášmu domu, ste na najlepšej ceste ako spoločne so správcom dosiahnete najvyššiu kvalitu bývania

 

6 – 10 bodov        Netreba hneď rozmýšľať nad výmenou správcu. Nulové odpovede treba spoločne prerokovať, stanoviť reálny časový limit na dosiahnutie kladnej odpovede.

 

Menej ako 6         Tu niečo trvale nefunguje – najvyšší čas zmeniť správcu

 

 

Ako na to ?

Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi

1. Zvolať schôdzu vlastníkov obytného domu: - 1/4 vlastníkov obytného domu požiada správcu o zvolanie schôdze - s určeným dátumom konania schôdze - pri požiadavke o zvolanie schôdze uvedie s akým programom 

Program schôdze:
        1. Otvorenie
        2. Odsúhlasenie overovateľa zápisnice 
        3. Výpoveď správcovi obytného domu
        4. Schválenie výberu nového správcu
        5. Schválenie uznesenie so schôdze vlastníkov bytov
        6. Záver 

2. Overiť zápisnicu overovateľom odsúhlaseným na schôdzi vlastníkov
3. Doručiť výpoveď správcovi obytného domu ( oproti podpisu ) 

 

 

 

Správca – je právny subjekt, ktorého práva a povinnosti sú vymedzené zákonom 182/93 Z.z. a ostatnými ustanoveniami v zmysle Zmluvy o výkone správy.

Dobrý správca - okrem dodržiavania horeuvedeného koná tak, aby vlastníci pociťovali vzájomnu dôveru a spolupatričnosť . Navrhuje schôdzi vlastníkov opatrenia, ktoré zlepšia funkčnosť a ekonomiku domu. Aj v prípade, že jeho návrhy vlastníci neprijmu, uvedie ich v zápisnici, aby bolo jasné, že si plní svoju úlohu. O dobrého správcu je záujem, preto môže určovať podmienky, ktoré má dom splniť, ak chce byť v jeho správe (určuje napríklad výšku tvorby fondu opráv, výšku nedoplatkov a podobne). Na schôdzach vlastníkov by mal šíriť osvetu a pripravovať školenie pre zástupcov vlastníkov. Tak možno predísť konfliktom a stratám času, ktoré spôsobuje nedostatočná informovanosť jeho klientov, t. j. vlastníkov bytov.Napomáha obyvateľom domu pri riešení problémov aj nadrámec svojich povinností  (technických, ekonomicko-finančných, právnych, osobných či susedských ). Svojim konaním dokáže zmobilizovať všetkých vlastníkov k aktivitám vedúcim k úspešnému finálnemu výsledku stanoveného zámeru-úlohy ( napr. Väčšie opravy, modernizácia, obnova domu, ktoré si vyžadujú veľa stretnutí, hlasovaní, financie, nespočetné mnosžstvo úradných formalít …). Rovnako vie komunikovať s jednotlivcami, vie si nájsť čas na stretnutie s vlastníkom, ktorý potrebuje individuálne získať informácie na vyjasnenie konkrétneho prípadu …

Vlastníci bytov a NP

Vlastník bytu je podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva, zastavaného a priľahlého pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a povinnosti ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)..

Každý vlastník by sa mal zúčastňovať svojou osobou a konanín tak, aby prispieval k dobrému spolunažívaniu a celkovej kvalite spoločných časti a zariadení v dome.  Teda pojmy ako sú : ohľaduplnosť, čestnosť, ústretovosť, ochota pomáhať, čistota, všímavosť sú v takom prípade na mieste.

Vlastník- tzv. provokatér

Ide poväčšinou o neprispôsobivého vlastníka (vlastníkov), ktorým nezáleží na spoločnom dianí v bytovom dome. Stará sa len o majetok za svojimi dverami, poprípade byt prenajíma a jeho snahou je mať z toho len zisky pre seba akoukoľvek formou, napr. nenahlasuje čestne presný počet osôb v byte, poprípade je chronickým neplatičom. Nezúčastňuje sa žiadnych schôdzí a stretnutí, čím obmedzuje a znemožňuje ostatným spoluvlastníkom pri hlasovaní … Na vlastnú obranu využíva situácie k poburovaniu , všíma si len nedostatky okolo seba a ak sa aj zúčastní schôdze vyhľadáva príležitosti k vyvolaniu davovej psychózy.