Čo je úlohou správcu PDF Vytlačiť E-mail

Štandard

Obstaranie a zabezpečenie technicko-ekonomických služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov v zmysle v zmysle Zmluvy o výkone správy Vám je všetkým známy napr. :

 • dodávka pitnej vody
 • dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávka elektrickej energie
 • havárijná služba
 • deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia
 • poistenie nehnuteľnosti
 • upratovanie
 • zimná údržba domu
 • odvoz a likvidácia domového odpadu
 • revízie a údržba elektrických, plynových zariadení, bleskozvodov a ostatné odborné skúšky v zmysle všeobecne záväzných predpisov odstraňovanie porúch zistených pri revíziách
 • vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok
 • udržiavanie hasiacich prístrojov a požiarnych zariadení vrátane revízií
 • zabezpečenie bežných a neplánovaných drobných opráv
 • zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácie domu
 • ďalšie podľa požiadaviek a potrieb domu
 • zmluvné zabezpečenie dodávok a služieb spojených s užívaním bytov a NP
 • evidencia príjmov a výdavkov
 • vedenie evidencie vlastníkov bytov, priebežné sledovanie úhrad, preplatkov a nedoplatkov
 • evidencia a vymáhanie nedoplatkov
 • ročné vyúčtovanie za poskytnuté plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • spracovanie a predloženie správy o činnosti týkajúcej sa bytového domu
 • návrh výšky mesačných preddavkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • kontrola správnosti plnenia zmlúv, reklamačné konania
 • vedenie samostatného účtu domu v banke


Správcovská spoločnosť DomoSpráva, s.r.o. zabezpečuje tiež tieto služby:

 • odborné poradenstvo pri rekonštrukcii bytov
 • výpomoc pri vhodnom výbere stavebných materiálov
 • dizjnerské práce
 • výpomoc pri vybavovaní stavebných povolení resp. ohlášiek
 • opatrovanie detí počas Vašej neprítomnosti
 • opatrovanie imobilných rodinných príslušníkov
 • upratovanie interiérov