O nás PDF Vytlačiť E-mail

Naša spoločnosť bola zaregistrovaná 30.3.2010 pod obchoným menom DomoSpráva s.r.o.

Spoločnosť je síce dátumom úplne nová, ale tím ľudí, ktorí ju založili zďaleka nie sú žiadni začiatočníci. Aby sme sa Vám prostredníctvom našej stránky predstavili, uvádzame trochu zjednodušenej histórie o správe bytových domov, spolupráci so  správcovskými spoločnostiami a procesov, ktoré nás priviedli k založeniu spoločnosti DomoSpráva s r.o.

Všetko sa to začalo prijatím zákona č.182/1993 Z.z.

Uplynulo už viac ako 15 rokov, kedy sa naštartovala etapa odpredávania nájomných bytov do osobného vlastníctva. Súbežne s odkúpením bytu sme odkupovali v spoluvlastníckom podiele aj spoločné časti a zariadenia bytového domu. Vlastníkom tak pribudla nová povinnosť spoločne sa starať a udržiavať v prevádzkyschopnom stave tieto spoločné časti. Keď si spätne spomenieme na túto situáciu, vlastne sme priamo pri podpisovaní zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva boli nútení podpísať aj Zmluvu o výkone správy či už s bytovým podnikom alebo s družstvom. V tom čase sme nemali akosi na výber. Neskôr začali vznikať nové správcovské spoločnosti, poväčšinou vytvorené z bývalých pracovníkov bytových podnikov a družstiev, ktorí obratne získavali pre svoje firmy bytové domy.  Zmenil sa aj spôsob úhrady mesačného nájomného - na tzv. zálohé predpisy. Na samostatné účty jednotlivých bytových objektov vopred uhrádzame formou mesačných zálohových platieb naše peniaze nielen za služby ale aj na financovanie opráv a údržby spoločných častí a zariadení.  K týmto platbám nám pribudli nové položky : správcovský poplatok a fond opráv. Vlastníci sa začali vo väčšej miere zaujímať o pohyboch na fondovom účte domu. Aby sa zefektívnila kontrola a komunikácia so správcom, vlastníci si zo svojich radov volili Zástupcov vlastníkov.

A tu sa vlastne začali naše prvé skúsenosti .


Ako poverení zástupcovia vlastníkov a NP, sme riadili komunikačný tunel medzi vlastníkmi a správcom. Pravidelne sme informovali vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Uplatňovali voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy.  Organizovali sme domové / vchodové schôdze pre operatívne riešenie problémov i úloh. Dlhoročná praxou sme získali mnoho skúseností v oblasti správy nehnuteľnosti po technickej, ekonomickej a ľudskej stránke. Spoločnými silami sme získali štátnu dotáciu na obnovu domu. Zrealizovali modernizáciu a zateplenie domu.
Najdôležitejšie  z celej činnosti sú medziľudské vzťahy, predovšetkým rozumieť susedom- teda vlastníkom, vedieť ich nielen presvedčiť o dobrom úmysle či zámere, ale ich vtiahnuť a aktívne zapojiť do spoločných aktivít na zlepšenie a skvalitnenie bývania v bytovom dome. Nezáujem vlastníkov zúčastňovať sa na stretnutiach a schôdzí pramenil prevažne ich zaneprázdnenosťou, či už kvôli pracovným povinnostiam, podnikaniu alebo z rodinných dôvodov. Niektorí sa museli starať o deti, iní o chorých rodinných príslušníkov čo im nedovoľovalo zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach a tak prispieť svojim názorom a hlasom dobrej veci. Výborne poznáme najpálčivejšie problémy a obmedzenia obyvateľov bytových domov. Tieto poznatky nás priviedli k nášmu zámeru vytvoriť novú atypickú správcovskú spoločnosť, ktorá pracuje nielen štandardným spôsobom v zmysle Zmluvy o výkone správy podľa  zákona č.182/1993 Z.z ale poskytuje pre naše spravované objekty aj služby a poradenstvo na skvalitnenie života vo Vašich domácnostiach… pozri nadštadndardné služby poskytované spoločnosťou DomoSpráva s.r.o..

Kto sme.

Naše skúsenosti a kvality nepramenia len z činnosti zástupcov vlastníkov.
Sme kolektív pracovníkov :
-    stavebných inžinierov
-    architektov
-    dizajnérov
-    ekonómov
-    inštalatérov a opravárov

Poniektorí pracovali dlhodobo ako správcovia bytových domov, ktorí spravovali nielen dávno existujúce objekty, ale aj novostavby, polyfunkčné objekty s podzemnými garážami po technickej I ekonomickej stránke.  K nášmu pracovnému tímu pribudajú špecializovaní pracovníci z rady pedagógov a zdravotníkov na opatrovanie detí, výpomoc dôchodcom. Všetky naše poznatky sú hnacím motorom na zmobilizovanie vlastníkov a spoločnými aktivitami riešiť spoluvlastnícke aj osobné problémy v reálnom čase, bez zdĺhavých procesov a tak naladiť všetkých  na pozitívne myslenie.