Zateplovať, či nie? PDF Vytlačiť E-mail

 

Zatepľovanie je v súčasnosti už bežným javom, nielen módnym trendom. Týka sa to nielen novostavieb, ale najmä starších bytových domov , hlavne panelákov.

Vlastníci v starých schátraných domov každoročne zápasia predovšetkým s únikom tepla, zlou tepelnou nepohodou a vlhkosťou. V panelovom dome uniká takmer polovica tepla cez okná, približne 35 % cez obvodové steny a zvyšok unikne cez strechu, nosnú konštrukciu a podlahu. Rastúce ceny energií nás nútia čo najviac obmedziť tepelné straty budov (a to platí aj pri novostavbách), čiže vytvoriť ochrannú vrstvu s minimálnym množstvom tepelných mostov. Zateplenie prináša so sebou veľa výhod – okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺženia životnosti budovy a zlepšenia jej vzhľadu – má pozitívny vplyv aj na ekológiu.

K samotnej realizácii zateplenia domu treba predovšetkým chuť a spoločné odhodlanie vlastníkov. Je to jeden z najdlhších procesov, nakoľko v dome spoločne žije niekoľko generácii a ich názory sú často rôznorodé a rozporuplné. Vyžaduje si to niekoľko stretnutí, riešiť otázky financovania, viesť kvalitnú osvetu o všetkých výhodách po zateplení domu . S týmto všetkým pomôže skúsený správca, ktorý organizuje a vedie schôdze vlastníkov, schvaľovacie a ostatné procesy :

 • schválenia zateplenia bytového domu nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov
 • schválenie výšky mesačného príspevku do fondu opráv
 • odsúhlasenie úveru dvojtretinovou väčšinou vlastníkov bytov
 • výber dodávateľa prác
 • vypracovanie projektu
 • vypracovanie odborného posudku a systémových porúch
 • vybavenie úveru a dotácií

 

Na financovanie zatepľovania či kompletnej obnovy a revitalizácie bytových domov sú určené viaceré produkty :

 • bankové úvery
 • stavebné sporenie
 • úvery zo ŠFRB (viac tu)
 • štátne dotácie na odstránenie systémových porúch
 • možnosť čerpať nenávratný grant od Európskej únie (viac tu)

 

***

Európska únia stanovila členským štátom úlohu ušetriť v rozpätí rokov 2008 až 2016 ročne 1 % z celkovej spotreby energie. A Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) sa rozhodla pri plnení tohto cieľa pomáhať – v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zriadila úverovú linku SLOVSEFF na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku v priemyselnom a bytovom sektore. EBRD nám a nášmu dezolátnemu bytovému fondu podáva pomocnú ruku v podobe nenávratných grantov určených aj na zatepľovanie a celkové zlepšenie tepelnotechnických vlastností bytových domov. ***

 

Tieto granty možno v súčasnosti čerpať cez štyri slovenské banky: Dexia banku Slovensko, Slovenskú sporiteľňu, Tatra banku a VÚB.

Ako získať nenávratné dotácie

O dotácie z Európskej únie na bývanie môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu (bližšie informácie o možnostiach získať peniaze poskytuje napríklad aj Slovenská energetická agentúra). Podmienkou získania dotácie je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou je aj vyčíslenie predpokladaných úspor tepla po zateplení daného objektu. Projekt následne posúdi konzultačná firma banky. Ak zistí, že energetické úspory predstavujú minimálne 15 % z pôvodnej spotreby, môže odsúhlasiť udelenie grantu až do výšky 20 % z pôžičky, ktorú si obyvatelia prostredníctvom správcu alebo spoločenstva zobrali na zateplenie domu.

Európske peniaze (granty) nie sú viazané na dotácie od slovenskej vlády, napríklad na odstránenie systémových porúch, preto ich môžu záujemcovia poberať súbežne

 

PREČO ZATEPLOVAŤ?

Priaznivé účinky zatepľovania:

 1. zníženie spotreby energie na vykurovanie
 2. zlepšenie vzhľadu budovy – nová fasáda
 3. odstránenie zatekania cez okenné a obvodové konštrukcie
 4. eliminácia tepelných mostov, ktoré spôsobujú zvýšené nároky na teplo a neskôr vznik plesní
 5. zníženie tepelného rozdielu v obvodových konštrukciách
 6. odstránenie plesní
 7. vytvorenie tepelnej pohody v interiéry
 8. predĺženie životnosti budovy
 9. zníženie emisii skleníkových plynov

 

Stále častejšie si dávame tieto otázky: Ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie domu? Je možné dosiahnuť úspory? Potom práve Vám ponúkame riešenie. Pri veľkom množstve domov (či už rodinných alebo panelových) dochádza k výrazným únikom tepla z dôvodu ich nedostatočnej tepelnej izolácie. Chýbajúca tepelná izolácia pritom so sebou nesie nielen veľké tepelné straty a neustále vyššie výdavky na vykurovanie, ale aj možnosť poškodenia muriva premŕzaním.

 

izo1

izo2

izo3

Objekt bez tepelnej izolácie
Pri nezateplenom objekte dochádza k výrazným tepelným stratám. Murivo premŕza - bod mrazu sa nachádza približne v strede muriva.

Izolácia z vnútornej strany
Vnútorná izolácia síce obmedzí úniky tepla, nezabráni však premŕzaniu muriva. Konštrukcia nemá akumuláciu, v miestnosti je rýchlo teplo, ale aj rýchlo chladno. Navyše v oblasti medzi izoláciou a múrom dochádza k zrážaniu pary, čo môže viesť k vytváraniu plesní.

Izolácia z vonkajšej strany
Keďže sa bod mrazu nachádza v izolante, nedochádza k premŕzaniu muriva. Konštrukcia je vyhriata a má akumuláciu. Tepelné straty sú minimálne.

Dlhodobá_životnosť

Pokiaľ má byť dosiahnutá dlhodobá životnosť zateplenia, mali by sa používať okrem iného systémy, u ktorých je zaistené aktívne spolupôsobenie jednotlivých súčastí....

Odolnosť proti vzniku a pôsobeniu trhlín - zabezpečuje neporušenie vonkajšieho súvrstvia.

Odolnosť proti vode pri vysokej priepustnosti pre vodné pary - nedovolí degradáciu vonkajšieho súvrstvia.

Odolnosť proti rázu - bráni mechanickému poškodeniu systému

izo4

izo5

izo6

 

Prínosy vonkajšieho zatepľovania

Prečo by ste si mali nechať svoj dom zatepliť?
Jedným z najväčších prínosov je podstatné zníženie tepelných strát vonkajšími stenami. Obmedzenie tepelných strát bude pritom šetriť nielen Váš rodinný rozpočet, ale aj prírodné zdroje. Dôledkom čoho Vám na vykurovanie postačí menší zdroj tepla = Vaše výdavky na vykurovanie sa znížia. Vonkajšie zateplenie bude brániť premŕzaniu vonkajších stien, obmedzí sa vplyv teplotných zmien = Zateplenie predĺži životnosť vonkajších stien Vášho domu, v zimných mesiacoch budú mať steny vyššiu vnútornú povrchovú teplotu a ochladzovať sa budú pomaly. Naopak v lete sa konštrukcia nebude tak vyhrievať = Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri. Zateplením Vášho domu predchádzate tomu, aby steny boli chladné a aby sa na nich kondenzovala v zime vzdušná vlhkosť = Obmedzenie možnosti zarosenia stien a vznik plesní.

Keďže je nevyhnutnou súčasťou zateplenia aj konečná povrchová úprava, získa tak Váš dom nový vzhľad. Veríme, že si v širokej ponuke omietkovín a farieb nájdete tú "svoju" , a že s konečným výsledkom budete spokojní.

izo_detail